REGULAMINY

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ

Podczas imprezy „Przystanek Prochoffnia”

w dniach 8.08.2015 – 9.08.2015

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. – o Bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504), ustawodawca zobowiązuje organizatora imprezy masowej do sporządzenia i udostępnienia Regulaminu obiektu lub terenu imprezy masowej.

 

 1. Przed korzystaniem z obiektu, terenu instalacji i urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem obiektu wydanym przez zarządce obiektu i organizatora imprezy. Regulamin zawiera podstawowe zasady zachowania się osób obecnych na imprezie, oraz informacje o sposobie udostępniania i korzystania z niego uczestnikom imprezy masowej.
 2. Z obiektu mogą korzystać widzowie, osoby z obsługi technicznej, przedstawiciele instytucji państwowych, ochrona oraz osoby z identyfikatorem – ORGANIZATOR. W razie zaistniałej konieczności należy poddać się pracownikowi ochrony z identyfikatorem możliwości:
 • Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty oraz alkohol .
 1. Z zaplecza sceny mogą korzystać jedynie osoby posiadającą stosowną przepustkę, bądź osoby z identyfikatorem – ORGANIZATOR.
 2. Informacji na temat korzystania z punktów gastronomicznych udzielają sprzedawcy w punktach sprzedaży.
 3. W razie zaistnienia urazu wypadkowego proszę niezwłocznie zgłosić się do punktu medycznego.
 4. Punkty poboru wody są oznakowane.
 5. Ubikacje typu TOI-TOI umieszczone są na obiekcie
 6. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie obiektu koszy z workami jednorazowego użytku na śmiecie.

 

 

 

 1. W sytuacjach awaryjnych – zagrożenie pożarem lub inne miejscowe zagrożenie postępować zgodnie z wywieszonymi instrukcjami rozmieszczonymi w różnych punktach obiektu i stosować się do zawartych w nich zaleceń i stosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe, odpowiedzialne za sprawną i skuteczną ewakuację osób.
 2. Służby porządkowe organizatora imprezy są obowiązane nie wpuścić na teren obiektu osób:
 • wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,
 • będących pod wpływem alkoholu i awanturujących się.
 1. W razie zaistniałych niepewności lub nieporozumień należy zgłaszać się do pracowników obsługujących koncert , którzy posiadają identyfikatory, lub pracowników ochrony.

12. Niniejszy regulamin jest dostępny:
1) na stronie internetowej imprezy
2) w punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej organizatora.

 

OSOBOM WCHODZĄCYM I OBECNYM NA IMPREZIE MASOWEJ ZABRANIA SIĘ:

 

 1. Wnoszenia lub posiadania w jej trakcie broni, ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych lub pożarowo niebezpiecznych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników obiektu.
 2. Wnoszenia, posiadania lub używania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 3. Samowolnego korzystania i podłączania jakichkolwiek odbiorników elektrycznych do instalacji elektrycznej, gazowej i manipulowania przy tych instalacjach.
 4. Wchodzenia poza oznaczone i wytyczone zaplecza socjalne dla służb obsługujących imprezę masową.
 5. Korzystania z dodatkowych atrakcji bez posiadania aktualnego biletu lub karty.
 6. Wstępu i korzystania z obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu i awanturującym się.
 7. Nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych.
 8. Wpuszczania psów i innych niebezpiecznych zwierząt.
 9. Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na terenie imprezy.
 10. Zaśmiecania terenu imprezy.

 

 

 

 

                                           ………………………………

 

Regulamin będzie dostępny przy wejściu na teren imprezy masowej oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.

Program imprezy będzie dostępny przy wejściu na teren imprezy masowej oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.

 

 

 

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Podczas imprezy „Przystanek Prochoffnia”

w dniach 8.08.2015 – 9.08.2015

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. – o Bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504), ustawodawca zobowiązuje organizatora imprezy masowej do sporządzenia i udostępnienia Regulaminu imprezy masowej.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na jej terenie.
 2. Celem niniejszego regulaminu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie.
 3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają:
  1) teren imprezy – miejsce wydzielone przez organizatora
  2) organizator imprezy – Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Górnym, 43-392 Miedzyrzecze Górne 175, NIP: 937-21-84-449, tel: 601-583-038
  3) uczestnik imprezy – osoba obecna na imprezie, w tym: widzowie, osoby z obsługi technicznej, przedstawiciele instytucji państwowych, ochrona oraz osoby z identyfikatorem.
  4) służby porządkowe – powołane przez organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony, legitymujący się identyfikatorem, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie.

II. Prawa i obowiązki uczestników imprezy

 

Zakaz wstępu na imprezę obowiązuje osoby:
1. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową;
2. wobec których został wydany zakaz zagraniczny;
3. odmawiające poddania się czynnościom kontrolnym przez służby porządkowe
4. znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
5. posiadające broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki Lub substancje, o których mowa w pkt 8;
6. zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób

stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku

publicznego.

7. Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób

niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w

szczególności przestrzegać postanowień regulaminów terenu i

imprezy masowej.

8. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni

lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów

wybuchowych, pirotechnicznych, materiałów pożarowo

niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających

lub substancji psychotropowych.

9. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie

wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.

 

III. Zasady organizacyjne i porządkowe.

1.Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa imprezy.

2.Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, ze wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu.

3.Organizator imprezy jest odpowiedzialny za:
1) bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły;

2) stan urządzeń nagłaśniających i oświetlających;
3) montaż ramp oraz innych konstrukcji i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi obowiązującymi przepisami;
4) zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych;
5) eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników imprezy mogących stanowić przyczynę zagrożenia.

 • Organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo podczas imprezy m.in. poprzez:
  1) zapoznanie pracowników obsługi imprezy oraz służb porządkowych z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, medycznego oraz hydrantów;
  2) przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobów alarmowania straży pożarnej oraz zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Służby porządkowe są uprawnione do:
  1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
  2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt 8;
  4) wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem terenu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej:
  5) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
  6) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonanie poleceń, o których mowa w ppkt 4, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia.
 • Czynności wymienione w pkt 8 powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste, w stosunku do której zostały podjęte.

IV. Przepisy karne wynikające z ustawy.

 • Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu terenu, lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności.
 • Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerią Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 • Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 • Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

V. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin jest dostępny:
  1) na stronie internetowej organizatora
  2) w siedzibie organizatora:
  3) w punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej organizatora.